POLITYKA PRYWATNOŚCIPLATFORMY INFORMACYJNEJ HUGE

Data wejścia w życie: 3 Lipca 2023 r.

Poniższa polityka prywatności przedstawia zasady w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie Platformy informacyjnej dostępnej pod adresem: https://www.enigmaelite.com/privacy. Funkcjonowanie i dostęp do Platformy Informacyjnej jest wspierane przez Dostawców, w tym Platformy Serwisu oraz Platformy Użytkowników, zgodnie z treścią postanowień Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowych Platform jest dobrowolne, a zarazem niezbędne do skutecznego korzystania z Usług, wobec czego Użytkownik może być zobowiązany do akceptacji polityk prywatności regulujących przetwarzanie danych osobowych przez Dostawców. Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, m.in. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca Platformy Informacyjnej: www.community.enigmaelite.com, tj. HUGE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010), ul. Rynek Główny 28, dla której Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, Xi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem: 0001016822, NIP: 6762635438, REGON: 524340291, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN. 
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą poczty e-mail: spolkahuge@gmail.com.   
 3. Definicje: 

         1) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
              i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Platformy informacyjnej; 

          2) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do               zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w               szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,               identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,               genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

         3) Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na               wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do               analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,               osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

          4) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach               danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,               organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,               wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,              dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

          5) Platforma informacyjna  – platforma dostępna pod adresem community.enigmaelite.com, zawierająca w               szczególności edukacyjne treści dotyczące kryptoaktywów dostarczanych przez Usługodawcę. Platforma               stworzona jest przy wykorzystaniu Platformy Serwisu; 

         6) Platforma Serwisu - platforma dostępna pod adresem: https://circle.so/, prowadzona przez Administratora, tj.               CircleCo, Inc., 228 Park Ave S, PMB 52933, New York, NY 10003., za pośrednictwem której prowadzona jest               Platforma Informacyjna.

          7) Regulamin – dokument dostępny pod adresem: https://www.enigmaelite.com/legal określający zasady i warunki               korzystania z Platformy Informacyjnej;

          8) Dostawcy – podmioty zewnętrzne, które dostarczają lub mogą dostarczać treści dostępne na Platformie               informacyjnej lub za pomocą których świadczone są Usługi, w tym także dostawcy płatności. 

§2. DEFINICJE

 1. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). 
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe, podane lub udostępnione przez Użytkownika
  w związku z korzystaniem z Platformy informacyjnej, w celach: 

         1) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonalności Platformy               informacyjnej (zakres danych: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, numer telefonu oraz inne niezbędne dane o               Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż               przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot, której dane dotyczą. 

          2) informowania Użytkowników o kwestiach związanych z funkcjonowaniem Platformy informacyjnej (zakres danych:               imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik) – na podstawie art.               6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której               stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również realizacji służy celów wynikających z prawnie uzasadnionych               interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, 

          3) dochodzenia roszczeń oraz ochrony praw (zakres danych: jak w ust. 1  oraz wszelkie dane uzyskane od               Użytkownika niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f               RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie               uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, 

          4) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy w związku z prowadzeniem działalności               gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.               z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na               Usługodawcy, 

          5) prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od               Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

         6) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a               RODO), 

          7) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
              o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym               przesyłanie powiadomień (zakres danych: jak w ust. 2 oraz wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na               podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

§ 3. DANE ZBIERANE PRZEZ USŁUGODAWCĘ  

 1. Usługodawca zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem Platformy informacyjnej lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika:

          1) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko)

           2) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),

           3) dane dotyczące urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (adres IP, typ urządzenia, marka urządzenia, model                urządzenia, nazwa urządzenia, język urządzenia, lokalizacja urządzenia oraz jego konfiguracja),

           4) dane dotyczące używania przez Użytkownika oprogramowania VPN lub Urządzenia posiadającego                zmodyfikowany system operacyjny; 

           5) inne dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z Usługodawcą, w tym również dane                dotyczące jego Urządzenia, dane korespondencyjne oraz inne dane niewymienione powyżej. 

      2. Przeglądanie zawartości Platformy informacyjnej nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane           automatycznie informacje o parametrach połączenia. 

      3. W ramach rejestracji na Platformie informacyjnej, Usługodawca zbiera następujące dane osobowe:

           1) Imię i nazwisko; 

           2) Adres e-mail,

           3) numer telefonu; 

           4) inne niezbędne dane o Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

     4. W ramach płatności dokonywanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Treści Płatnych, Usługodawca           korzysta z Dostawcy płatności, który przetwarza dane niezbędne do wykonania transakcji według własnej polityki           prywatności. Do jej akceptacji wymagana jest dodatkowa zgoda Użytkownika. 

§ 4. PROFILOWANIE GROMADZONYCH DANYCH

 1. Usługodawca zastrzega, iż może on jak i Administrator oraz Dostawcy wykorzystywać profilowanie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. 

§ 5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

         1) niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie, zawartej za                pośrednictwem Platformy informacyjnej, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez                strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie                należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń; 

         2) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach               przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody; 

      2. Usługodawca przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia            ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika,            utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. 

§ 6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizsację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie (odpowiednią prośbę) pocztą elektroniczną na adres: spolkahuge@gmail.com.   
 2. Użytkownik ma prawo do: 

         1) dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO, 

          2) sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO, 

         3) usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO, 

          4) ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO, 

          5) przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO, 

          6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO, 

          7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność               z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3               RODO, 

          8) wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO. 

       3. Usługodawca rozpatruje zgłoszone żądania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich            otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Usługodawca nie            będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym            przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące. 

      4. Usługodawca informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których           dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się           to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 § 7. KONIECZNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Platformy informacyjnej jest dobrowolne, jednak konieczne jeżeli Użytkownik dokona rejestracji lub skorzysta z Treści Płatnych.  
 2. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Usługodawcą, Administratorem lub Dostawcą, stanowi ono warunek jej zawarcia. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

§ 8. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

 1. W celu realizacji umowy, Usługodawca może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, podmioty świadczące na jego rzecz usługi prawne oraz obsługę IT oraz Dostawców. Ponadto, Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe podmiotowi, z którym zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

      2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Ponadto, podane           przez Użytkowników informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, z ograniczeniem           do sytuacji w której wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

    3. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która          pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na konkretne          \\udostępnienie danych.

§ 9. ŚRODKI TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych. 
 2. Usługodawca stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Platformy informacyjnej. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownicy nie zachowają zasad bezpieczeństwa. 

§ 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Usługodawca zastrzega, iż dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw spoza EOG. Usługodawca korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.  
 2. Usługodawca zastrzega, że Administrator i Dostawcy mogą przetwarzać i przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 11. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE W IMIENIU USŁUGODAWCY

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania w imieniu Usługodawcy portalom obsługującym kampanię marketingową. Każdy podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo przetwarzania oraz przestrzegania zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w stopniu identycznym do Usługodawcy. 
 2. Usługodawca w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy Informacyjnej oraz świadczenia za jej pośrednictwem Usług, wykorzystuje narzędzia Dostawców, odpowiedzialnych za funkcjonowanie m.in. Platformy Serwisu oraz Platformy Użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem wskazanych platform odbywa się według zasad określonych w politykach prywatności przez Dostawców tychże platform.

§ 12. COOKIES

 1. Usługodawca oraz Administrator wykorzystuje do obsługi Platformy informacyjnej oraz Platformy Serwisu pliki cookies i podobne technologie w celu ogólnej analizy ruchu, analizy marketingowej oraz do celów marketingu bezpośredniego. 
 2. Podczas korzystania z Platformy informacyjnej oraz Platformy Serwisu, na urządzeniu Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które wykorzystywane są do zapamiętywania decyzji Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika, zapamiętania wpisanych danych, gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, a także analizy wizyt i dostosowania treści. 
 3. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Platformę informacyjną nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 4. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
 5. Użytkownik  ma  możliwość  ustawić  w  przeglądarce  blokowanie  określonych  rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie dopuszczalnego zakresu gromadzenia informacji.
 6. Korzystanie  z  Platformy informacyjnej bez  zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych w niniejszej Polityce Prywatności  celów.  
 7. Usługodawca informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Platformy, ograniczenie ich wykorzystywania może uniemożliwić skorzystanie z usług Platformy.
 8. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkowników powinny zezwalać na zapisywanie plików cookies oraz powinny zezwalać na wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu na Platformę z informacją: „Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe świadczenie usług.  Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na ich użycie – pliki te będą zapisywane na urządzeniu”.   
 9. Administrator Platformy Serwisu używa plików cookie w sposób określony pod linkiem: https://app.circle.so/cookie-policy 
 1. Dostawcy, w tym dostawcy płatności mogą przetwarzać dane Użytkownika oraz gromadzić pliki cookies w oparciu o oddzielnie udzieloną zgodę Użytkownika. Usługodawca zastrzega, że Dostawcy mogą wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie, m.in. w celach analitycznych, reklamowych lub afiliacyjnych.
 2.  Usługodawca i Administrator może wykorzystywać także z usług Google Analytics oraz innych Dostawców, w tym serwisów społecznościowych w celach analizy ruchu oraz połączeń afiliacyjnych. Przedmiotowe narzędzia analityczne i marketingowe przechowują informacje w plikach cookie w celu generowania statystach dotyczących ruchu Platformy informacyjnej oraz nawiązywania połączeń afiliacyjnych. Funkcje te są niezbędne do przeglądania, i monitorowania wydajności Platformy informacyjnej, a także jego rozpowszechniania i ulepszania. Korzystając z tych narzędzi nie przetwarzamy danych osobowych ani innych identyfikatorów prowadzących do pośredniej identyfikacji osób, których dane dotyczą. Usługodawca zastrzega jednak, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Dostawców tychże usług, w oparciu o udostępnione przez nich polityki prywatności.

§ 13. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one
  w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Platformie informacyjnej, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia danych osobowych na Platformie informacyjnej. Dalsze korzystanie z Platformy informacyjnej po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu. 
 3. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.