REGULAMIN PLATFORMY INFORMACYJNEJ HUGE 

Data wejścia w życie: 3 Lipca 2023 r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Informacyjnej HUGE, dostępnej pod linkiem www.community.enigmaelite.com, za pośrednictwem której dochodzi do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Platforma Informacyjna obsługiwana jest przy wykorzystywaniu zewnętrznej względem Usługodawcy Platformy Serwisu prowadzonej przez Administratora.  
 1. Usługodawcą jest HUGE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010), ul. Rynek Główny 28, dla której Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, Xi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem: 0001016822, NIP: 6762635438, REGON: 524340291, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, posiadającego status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). 
 1. Dane kontaktowe Usługodawcy: 

         a. Adres do korespondencji: ul. Rynek Główny 28, Kraków (31-010), 

          b. Adres poczty elektronicznej: spolkahuge@gmail.com.  

          c. Numer tel: +48 725 902 776. 

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest - z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy Informacyjnej - do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu udostępniana jest Użytkownikowi przy rejestracji na Platformie Informacyjnej, za pośrednictwem Platformy Użytkowników, na Urządzeniu.  
 1. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi niezbędny warunek korzystania z Platformy Informacyjnej.  
 1. Regulamin udostępniony jest w postaci elektronicznej na Platformie Użytkowników: https://www.enigmaelite.com/legal, w taki sposób, aby Użytkownicy mogli go przechowywać i odtwarzać w toku zwykłych czynności. Usługodawca zapewnia również możliwość pobrania Regulaminu na trwały nośnik. 
 1. Działalność Usługodawcy w ramach Platformy Informacyjnej nie stanowi działalności regulowanej w zakresie walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wobec czego podmiot Usługodawcy nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. Usługodawca udostępnia Użytkownikom na Platformie Informacyjnej jedynie treści o charakterze edukacyjnym w zakresie kryptoaktywów. Działalność Usługodawcy jak i udostępniane treści nie stanowią działalności maklerskiej, inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani handlu instrumentami finansowymi. 

      8. Do niniejszego Regulaminu w sposób uzupełniający ma zastosowanie Regulamin Serwisu. W przypadku           rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.

§2. DEFINICJE

 1. Usługodawca – HUGE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010), ul. Rynek Główny 28, dla której Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, Xi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem: 0001016822, NIP: 6762635438, REGON: 524340291, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, posiadający status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). 
 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Platformy Informacyjnej; 
 1. Platforma Informacyjna – platforma dostępna pod adresem www.community.enigmaelite.com, zawierająca w szczególności edukacyjne treści dotyczące kryptoaktywów dostarczanych przez Usługodawcę. Platforma stworzona jest przy wykorzystaniu Platformy Serwisu. 
 1. Platforma Serwisu – platforma dostępna pod adresem: https://circle.so/, prowadzona przez Administratora, za pośrednictwem której prowadzona jest Platforma Informacyjna. 
 2. Platforma Użytkowników - platforma dostępna pod adres: https://www.enigmaelite.com/, prowadzona przez Usługodawcę, służąca do rejestracji na Platformie Informacyjnej.
 1. Administrator - CircleCo, Inc., 228 Park Ave S, PMB 52933, New York, NY 10003. 
 1. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, będące usługami cyfrowymi w rozumieniu art. 2 pkt 5a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta za pośrednictwem Platformy Informacyjnej, w szczególności opisane w §3, §4, §5 niniejszego Regulaminu; 
 1. Urządzenie - urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takie jak smartfon, tablet, telefon komórkowy.  
 1. Użytkownik - oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem, Regulaminem Serwisu oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 1. Treść Bezpłatna – treść udostępniona w specjalnym module Platformy Informacyjnej, do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnej Subskrypcji. 
 1. Treść Płatna - treść udostępniona w pozostałych modułach Platformy Informacyjnej, do której dostęp w danym momencie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnej Subskrypcji.  
 1. Subskrypcja – status, który Użytkownik uzyskuje po zakupie odpowiedniego Pakietu na Platformie Informacyjnej, dający mu możliwość korzystania z płatnych funkcjonalności, w tym dostępu do Treści Płatnych.
 1. Pakiet – wariant oferowanych możliwości zakupowych Subskrypcji. Pakiety różnią się od siebie pod względem ceny i oferowanego czasu trwania Subskrypcji. 
 1. Symulacja – treść edukacyjna publikowana przez Usługodawcę przedstawiająca w szczególności analizę poszczególnych kryptoaktywów i na jej podstawie przedstawienie symulacji w postaci oceny możliwych zachowań wartości kryptoaktywów w perspektywie długoterminowej. Symulacja przeprowadzona jest na podstawie wiedzy i umiejętności Usługodawcy. Symulacja nie stanowi porady ani rekomendacji inwestycyjnej. 
 1. Prognoza – treść edukacyjna publikowana przez Usługodawcę przedstawiająca w szczególności prognozę w postaci oceny możliwych zachowań wartości poszczególnych kryptoaktywów w perspektywie krótkoterminowej. Prognoza przeprowadzana jest na podstawie wiedzy i umiejętności Usługodawcy. Prognoza nie stanowi porady ani rekomendacji inwestycyjnej. 
 1. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Portalu Informacyjnego, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usługi. 
 1. Kryptoaktywo - w szczególności waluta wirtualna stanowiąca cyfrowe odwzorowanie wartości w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  
 1. Program Lojalnościowy – program marketingowy, którego zasady określa Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny dla Użytkowników posiadających aktywną Subskrypcję, którego usługodawcą jest podmiot zewnętrzny. 

    18. Licencja – umowa na korzystanie z Platformy Informacyjnej, zawierana na warunkach określonych w §9 niniejszego           Regulaminu, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z momentem rejestracji na Platformie Informacyjnej.

§3. DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z PLATFORMY INFORMACYJNEJ

 1. Podstawową Usługą świadczoną za pośrednictwem Platformy Informacyjnej jest udostępnianie treści edukacyjnych w zakresie kryptoaktywów, w szczególności w formie Symulacji lub Prognozy. 
 1. Treści edukacyjne mogą być publikowane w dowolnej postaci, na którą pozwalają możliwości techniczne platformy, w szczególności mogą być publikowane w formie materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych. 
 1. W ramach Platformy Informacyjnej dostarczane są Użytkownikowi Treści Bezpłatne oraz Treści Płatne, które są udostępniane w różnych modułach na Platformie Informacyjnej. Platforma Informacyjna udostępnia również Użytkownikowi inne płatne funkcjonalności jak możliwość dodawania komentarzy oraz zakładania nowych wątków na forum.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na Platformie Informacyjnej również innych usług. 
 1. Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Korzystanie ze strony przez Użytkownika uzależnione jest od posiadania Urządzenia z dostępem do Internetu oraz zawierającego niezbędne oprogramowanie spełniające minimalne warunki techniczne niezbędne do wyświetlania strony, tj. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer; włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce); aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie niższej niż oficjalnie wspierana przez twórców (https://endoflife.date/android) lub oryginalny system iOS w wersji nie niższej niż oficjalnie wspierana (https://endoflife.date/ios).
 1. Platforma Informacyjna dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, którzy zarejestrują się i zaakceptują Regulamin i Politykę Prywatności. Użytkownik zobligowany jest również do spełnienia warunków nałożonych przez Platformę Serwisu, w szczególności związanych z zaakceptowaniem Regulaminu Serwisu. 
 2. Proces rejestracji jest przeprowadzany za pośrednictwem Platformy Użytkowników i platformy https://www.memberstack.com/, która świadczy na rzecz Usługodawcy usługę przechowywania danych Użytkowników oraz autoryzacji logowań.
 3. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik będzie zobowiązany podać następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Użytkownik będzie musiał również stworzyć własne hasło.
 4. Zarejestrowany Użytkownik będzie miał możliwość logowania się na Platformie Informacyjnej przy użyciu adresu e-mail i hasła.
 5. Możliwość dostępu do Treści Płatnych oraz innych funkcjonalności Portalu Informacyjnego uwarunkowana jest posiadaniem przez Użytkownika aktywnej Subskrypcji. 
 6. Subskrypcja jest terminowa, a czas jej trwania uwarunkowany jest wybraniem i zakupem przez Użytkownika konkretnego Pakietu dostępnego na Platformie Informacyjnej. 
 7. Usługi z wykorzystaniem Platformy Informacyjnej są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na poszczególne żądanie Użytkownika, polegające na uruchomieniu Platformy Informacyjnej. 
 8. Korzystanie z Platformy Informacyjnej może być ograniczone terytorialnie. Usługodawca oferuje dostęp do Platformy Informacyjnej zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Usługodawca nie zezwala na korzystanie z Platformy Informacyjnej Użytkownikom objętym jurysdykcją: Kuby, Iranu, Izraela, Iraku, Korei Południowej, Sudanu, Sudanu Południowego, Syrii, Republiki Rosyjskiej, Pakistanu, Nigerii, Indii, Indonezji, Beninu.  
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyboru, ograniczenia lub odmowy świadczenia usług w określonej jurysdykcji w dowolnym czasie.  
 10. Każdy Użytkownik może posługiwać się tylko i wyłącznie jednym kontem. 
 11. Wszelkie zawarte na Platformie Informacyjnej materiały i informacje publikowane przez Usługodawcę stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych. 
 12. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.  
 13. Użytkownicy są̨ zobowiązani do korzystania z Platformy Informacyjnej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją i Regulaminem Serwisu, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i stron internetowych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy. 
 14. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Platformy Informacyjnej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, a także z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Platformy Informacyjnej jedynie w zakresie dozwolonego użytku oraz wynikających z Licencji. 
 15. Możliwe jest korzystanie z Platformy Informacyjnej przez Użytkownika na kilku urządzenia równocześnie, jednak Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego Konta innym osobom. 
 16. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa oraz wypowiedzi wulgarnych, a także treści o charakterze reklamowym bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 
 17. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Platformy Informacyjnej. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres: spolkahuge@gmail.com.  
 18. Użytkownik zobowiązany jest podawać Usługodawcy wszelkie dane zgodnie z prawdą i ponosi odpowiedzialność z tytułu podania danych nieprawdziwych lub błędnych. 
 19. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie, prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z Platformy Informacyjnej i świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Wszelkie opłaty, które zostały uiszczone przez Użytkownika w związku z zakupem Pakietu, nie podlegają zwrotowi. 
 20. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub drogą mailową na adres: spolkahuge@gmail.com i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Wszelkie opłaty, które zostały uiszczone przez Użytkownika w związku z zakupem Pakietu, nie podlegają zwrotowi. 
 21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Platformy Informacyjnej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 

§4.WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI BEZPŁATNYCH

 1. Użytkownik, który nie posiada aktywnej Subskrypcji, po zarejestrowaniu się na Platformie Informacyjnej będzie miał jedynie dostęp do Treści Bezpłatnych, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w specjalnym module na Platformie Informacyjnej. 
 1. Treści Bezpłatne stanowią jedynie wersję demonstracyjną Platformy Informacyjnej, co ma na celu zaprezentowanie Użytkownikowi Usługi świadczonej przez Usługodawcę dostępnej po aktywowaniu Subskrypcji. 
 1. Treści Bezpłatne co do zasady stanowią jedynie niektóre z danych historycznych Platformy Informacyjnej, tj. niektóre z Treści Płatnych opublikowanych już w przeszłości. 
 1. Użytkownik, który nie posiada aktywnej Subskrypcji, ma możliwość jedynie przeglądania Treści Bezpłatnych. Niemożliwe jest wchodzenie w interakcję przez Użytkownika z Treściami Bezpłatnymi, w szczególności Użytkownik nie ma możliwości zamieszczenia w tym module komentarzy. 
 2. Użytkownik, który nie posiada aktywnej Subskrypcji, nie ma możliwości korzystania z płatnych funkcjonalności Platformy Informacyjnej.
 3. Użytkownik, który nie posiada aktywnej Subskrypcji, będzie widział katalog modułów zawierających Treści Płatne, jednak nie będzie miał możliwości przeglądania ich zawartości.  
 4. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika któregoś z modułów zawierających Treści Płatne, Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności dokonania wcześniejszego zakupu Subskrypcji. 

§5. WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI PŁATNYCH 

 1. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z dostępu do modułów zawierających Treści Płatne. Możliwość ta uwarunkowana jest posiadaniem przez Użytkownika aktywnej Subskrypcji. 
 1. Użytkownik posiadający aktywną Subskrypcję, poza dostępem do ekskluzywnych treści edukacyjnych w zakresie kryptoaktywów (Treści Płatne), w szczególności w formie Symulacji lub Prognozy, zyskuje także możliwość korzystania z pozostałych funkcjonalności Platformy Informacyjnej, w tym z możliwości dodawania komentarzy, uczestniczenia w przeprowadzanych spotkaniach online oraz zakładania nowych wątków na forum. 
 1. Aktywowanie Subskrypcji polega na zakupie przez Użytkownika wybranego przez siebie Pakietu. Ceny i czas trwania poszczególnych Pakietów znajdują się w Cenniku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Płatności obsługiwane są przez zewnętrzny podmiot - https://www.easycart.pl/, który świadczy na rzecz Usługodawcy usługę przeprowadzania płatności przy użyciu bramki płatniczej.
 3. Zakończenie okresu Subskrypcji skutkuje utratą prawa Użytkownika do korzystania z Treści Płatnych i płatnych funkcjonalności Platformy Informacyjnej.
 4. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby dostarczać Użytkownikom jak największej ilości Treści Płatnych przy zachowaniu ich wysokiej jakości, jednak nie mniej niż dwie w ujęciu miesięcznym. Użytkownik nie może zamieszczać komentarzy, które w szczególności zawierają wypowiedzi lub materiały, które 

          a. zawierają dane osobowe i teleadresowe, 

          b. są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,  

          c. zawierają treści uznawane jako SPAM,  

         d. nie są tematycznie związane z Platformą Informacyjną lub konkretnym          działem Platformy Informacyjnej, 

          e. stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych lub erotyczne, 

          f. naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub              naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie              poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), 

          g. uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Platformy Informacyjne. 

 1. W przypadku naruszenie przez Użytkownika ust. 6, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danego komentarza. W przypadku powtarzającego się działania Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia działania, o których mowa w §3. ust. 24. 
 1. Użytkownicy posiadający aktywną Subskrypcję uprawnieni są do skorzystania z bonusu w postaci Programu Marketingowego, którego zasady określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wygaśnięcia Subskrypcji - Użytkownik traci możliwość korzystania z bonusu, o którym mowa w ust. 8. Możliwość ta jednak zostaje przywrócona w przypadku ponownego aktywowania Subskrypcji przez Użytkownika.

§6. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługodawca przyjmuje reklamacje w związku z działalnością Platformy Informacyjnej drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: spolkahuge@gmail.com w zakresie świadczonych przez siebie Usług. Użytkownik ma świadomość, że w razie jakichkolwiek innych reklamacji, w szczególności tych związanych z działalnością i funkcjonowaniem samej strony internetowej w zakresie usługi technicznej, powinien zwracać się do Administratora, jako że Usługodawca nie ma wpływu na tę usługę. 
 1. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, nazwę użytkownika, dokładny opis i powód zgłoszenia, datę incydentu, a także żądanie związane z rozpatrzeniem reklamacji.  
 1. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub Usługodawca napotka inne trudności niezależne od niego lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.  
 1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Usługodawcę na adres mailowy, z którego została otrzymana.  
 1. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej. 
 1. Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.  
 1. Użytkownik będący konsumentem ma jednocześnie prawo skorzystać z rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona. 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zostaje wyłączone w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ww. Ustawy.  

 §7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca korzysta z usług Administratora w zakresie usługi technicznej, w związku z czym nie jest odpowiedzialny względem Użytkownika za wszelkie problemy i utrudnienia związane ze stałością dostępu wszystkich funkcji Platformy Informacyjnej, jak również ich bezbłędnego działania. 
 1. Użytkownik korzysta z Platformy Informacyjnej dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy Informacyjnej, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie, wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Platformy Informacyjnej i oferowanych za jej pośrednictwem Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, a także dokładność Platformy Informacyjnej. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów zamieszczonych przez Użytkowników, w tym dodanych przez nich zewnętrznych linków. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Platformie Informacyjnej edukacyjne treści i materiały dotyczące kryptoaktywów, w szczególności w postaci Symulacji i Prognoz. Informacje te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią komunikatów inwestycyjnych. 
 1. Wszystkie materiały zamieszczone na Platformie Informacyjnej mają charakter informacyjny i stanowią subiektywną opinię ich twórców. Nie stanowią one żadnej formy porady inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnej ani oferty inwestycyjnej. 
 1. W działaniu Platformy Informacyjnej mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi. Użytkownik wówczas nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.  
 1. Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich. 
 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Platformy Informacyjnej lub poszczególnych jej funkcji w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Platformy Informacyjnej, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi wówczas odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Platformy Informacyjnej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. 
 1. Koszty ewentualnej transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Platformy Informacyjnej pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Platformy Informacyjnej. 
 1. W razie naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie tworzenia dalszych kont przez jednego Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do zastosowania procedury identyfikacyjnej wobec takiego Użytkownika. W przypadku odmowy wykonania procedury identyfikacyjnej, Użytkownik utraci możliwość korzystania z Usług, a Usługodawcy przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności zwrotu opłaty, które zostały uiszczone przez Użytkownika w związku z zakupem Pakietu. 

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. HUGE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010), ul. Rynek Główny 28, dla której Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, Xi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem: 0001016822, NIP: 6762635438, REGON: 524340291, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN. 
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 1. Administrator danych osobowych zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.  

      Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej pod        adresem https://www.enigmaelite.com/privacy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§9. LICENCJA ORAZ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  

 1. Wszelkie prawa do treści i materiałów publikowanych przez Usługodawcę na Platformie Informacyjnej, w szczególności prawa autorskie oraz inne prawa pochodne do elementów tekstowych, graficznych oraz multimedialnych dotyczących edukacyjnych treści z zakresu kryptoaktywów, przysługują Usługodawcy. 
 1. Z chwilą rejestracji na Platformie Informacyjnej oraz akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z udostępnionych na Platformie Informacyjnej treści i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem. Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika z Platformy Informacyjne zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.  
 1. Udzielona Użytkownikowi licencja niewyłączna, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. Ponadto Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji. 
 1. W przypadku zakupu przez Użytkownika Pakietu oraz aktywowaniu Subskrypcji, zakres Licencji poszerza się o Treści Płatne, jednak warunki Licencji pozostają takie same. 
 1. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób treści i materiałów zamieszczonych na Platformie Informacyjnej na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Usługodawcy. 
 1. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Platformy Informacyjnej lub warunków udzielonej Licencji, Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy Informacyjnej bez konieczności zwrotu opłaty, które zostały uiszczone przez Użytkownika w związku z zakupem Pakietu, oraz cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Platformy Informacyjnej. Powyższe nie uchybia prawu Usługodawcy do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem. 

§10. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: 

          a. Załącznik nr 1: Program Lojalnościowy. 

          b. Załącznik nr 2: Cennik

§.11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie wówczas informować o zmianach w widocznym miejscu na Platformie Informacyjnej. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.  
 1. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.  
 1. Brak podstaw prawnych lub niekompletność którejkolwiek z klauzul zawartych w Regulaminie nie oznacza, że cały Regulamin traci moc prawną. Postanowienia te zmienia się na takie, które najbardziej oddają jej sens i cel zapisów dotychczasowych.